కార్పొరేట్ ఆల్బమ్

Liyuan Battery Industrial Park

లియువాన్ బ్యాటరీ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్

Liyuan Battery started its work with great success

లియువాన్ బ్యాటరీ తన పనిని గొప్ప విజయంతో ప్రారంభించింది

Liyuan battery office style

లియువాన్ బ్యాటరీ కార్యాలయ శైలి

Liyuan Battery Office

లియువాన్ బ్యాటరీ కార్యాలయం

Power Source Office

పవర్ సోర్స్ ఆఫీస్

Liyuan Battery Culture Wall

లియువాన్ బ్యాటరీ కల్చర్ వాల్

Liyuan Culture Wall

లియువాన్ సంస్కృతి గోడ

Liyuan battery roll core area

లియువాన్ బ్యాటరీ రోల్ కోర్ ఏరియా

Liyuan battery welding area

లియువాన్ బ్యాటరీ వెల్డింగ్ ప్రాంతం

Liyuan battery testing room

లియువాన్ బ్యాటరీ పరీక్ష గది